Nasza sekcja

Ranking

RANKING F5  2022 ---> POBIERZ

RANKING F5-10 do PP 2022 ---> POBIERZ

RANKING F5  2021 ---> POBIERZ

RANKING F5  2020 ---> POBIERZ

RANKING F5  2019 ---> POBIERZ

RANKING INDYWIDUALNY 2018 do MP ---> POBIERZ

RANKING F5 po MP w klasie E 2017 ---> POBIERZ

RANKING INDYWIDUALNY 2015 ---> POBIERZ

RANKING DRUŻYNOWY 2015

Miejsce

Liczba punktów

Klub

1

53546

Bliza Wejherowo

2

14029

PKM LOK "Wodnik" Poznan

3

10855

Parchowo

4

7897

LOK Żnin

5

8643

TKM

6

7407

Arwimont Poznan

7

4691

S.M. Wagrowiec

8

4532

Szczecin

9

4273

Szczecinek

10

3855

SM Osiedle Świdwin

11

4082

Postomino

12

3603

Legnica

13

2817

SMO Fenkis Brzeg

14

2135

Gorzów Wlkp.

15

1532

Włocławek

16

77

LOK Warszawa


LOGOLOGO-1

LOGO-1LOGO-2

LOGO-2LOGO-3

LOGO-3LOGO-4

LOGO-4LOGO-5

LOGO-5LOGO-6

LOGO-6LOGO-7

LOGO-7LOGO-8

LOGO-8LOGO-9

LOGO-9LOGO-10

LOGO-10 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty sekcji

Wytyczne COVID-19 (2020)

Regulamin imprez 2015 ---> POBIERZ

Instrukcja żeglugi 2015 ---> POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia zawodnika ---> POBIERZ

REGULAMIN SEKCJI (STATUT) ---> POBIERZ

*poniżej szczegóły dokumentów 

 REGULAMIN IMPREZ 2015

I. KLASY , GRUPY WIEKOWE , JACHTY

1. Na podstawie punktów startowych tytuły i medale będą przyznawane w dwóch grupach wiekowych:
Junior – do lat 18 (roku kalendarzowego)*
Senior – od lat 19*

2. Dodatkowo będą wyróżniani dyplomami i nagrodami młodzicy do lat 14 włącznie oraz seniorzy od 60 roku życia.

3. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne licencje.

Jacht zgłoszony do regat musi posiadać świadectwo pomiarowe zgodne z wzorem zamieszczonym w „Przepisach NAVIGA".

Każde świadectwo pomiarowe musi być sygnowane przez uprawnionego mierniczego.

II. ORGANIZACJA l SYSTEM ROZGRYWEK

1. Warunkiem udziału w regatach jest terminowe przesłanie na adres organizatora wypełnionego druku „ Zgłoszenie do regat ..." lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.f5radiojachting.pl w terminie wyznaczonym przez organizatora regat.

Klub może wysłać zgłoszenie zbiorcze, które musi jednak zawierać wszystkie dane wymagane w „ Zgłoszeniu do regat...".

2. Organizator (realizator) regat ujętych w kalendarzu imprez jest zobowiązany wysłać co najmniej na 4 tygodnie przed terminem imprezy informator o zawodach do Komandora sekcji w celu umieszczenia na stronie internetowej www.radiojachting.pl oraz wszystkich klubów (indywidualnych członków w szczególnych przypadkach). Informator winien zawierać; nazwę i termin regat z uwzględnieniem programu godzinowego rozgrywania poszczególnych klas, oferty zakwaterowania i wyżywienia wraz z cenami, rodzaje wyróżniania laureatów, wskazówki dotyczące dojazdu mapka) itp.

Najpóźniej w przeciągu 10 dni od zakończenia regat organizator (realizator) jest zobowiązany wysłać komunikat z kompletem wyników do:

- Komandora sekcji i vice Komandorów, oraz admin. Strony internetowej
- ZG LOK (wyniki, sprawozdanie i komunikat końcowy)

3. Wszystkie regaty krajowe, ujęte w oficjalnym kalendarzu imprez Sekcji są zaliczane do rankingu. Regaty rozgrywane po mistrzostwach są zaliczane do rankingu na następny sezon regatowy.
Terminy regat nie mogą się pokrywać.

4. Jeżeli podczas mistrzostw Polski jury zostanie zmuszone do przerwania regat z przyczyn obiektywnych (zanieczyszczenie akwenu, brak wiatru itp.) a liczba rozegranych kolejek wyścigów (minimum 5) nie pozwala je uznać za odbyte, tytułów mistrzowskich i medali nie przyznaje się .

5. We wszystkich rozgrywanych regatach obowiązują aktualne przepisy NAVIGA.
Zmiany w instrukcji żeglugi oraz system rozgrywek określa organizator po uzgodnieniu z zarządem sekcji. Zalecamy prowadzenie regat systemem zgodnym z instrukcją żeglugi podaną na dany rok (z uwzględnieniem instrukcji żeglugi obowiązującej na ostatnich Mistrzostwach Świata).

6. Jury decyduje przed jak i w trakcie regat o wszystkich odstępstwach od instrukcji żeglugi.

7. Organizator ma prawo wprowadzić opłatę protestową i ustala jej wysokość, dotyczy to także wniosku o zadośćuczynienie.

8. Prawo do czasu na usunięcie awarii (czas na usunięcie awarii – 5min) przysługuje jachtowi uszkodzonemu w czasie startu (czasu przygotowawczego i minuty startowej). Podlega to ocenie i decyzji sędziego startowego. Po zgłoszeniu
usunięcia awarii lub po upływie 5 min. zostaje wznowiony czas startowy. (czas na naprawę awarii jest przedłużeniem czasu przygotowawczego po którym następuje min. startowa)

9.Wszystkie imprezy mają charakter otwarty.

10. Zawodnicy zagraniczni są klasyfikowani zgodnie z uzyskanymi punktami startowymi i wyróżniani dyplomami i nagrodami, natomiast są pomijani w punktacji rankingowej i nie przyznaniem tytułów i medali w Mistrzostwach Polski.

III. CAŁOROCZNY RANKING

1. Po ostatnich regatach sezonu zostaną sporządzone listy rankingowe we wszystkich klasach i grupach wiekowych. O pozycji zawodnika będzie decydować suma punktów rankingowych z wszystkich rozegranych regat (ujętych w kalendarzu imprez). Zalecamy przyznanie dla najlepszych zawodników(junior, senior) Pucharu Polski.

2. Ranking zostanie przeprowadzony również dla klubów, kół, grup ...
O pozycji zespołu będzie decydować suma punktów rankingowych uzyskanych przez wszystkich jego zawodników ( wszystkich klas łącznie ). Najlepszy zespół zdobędzie Zespołowy Puchar Polski za 2015r.

3. Punkty rankingowe oblicza się w klasyfikacji generalnej regat (tzn. bez podziału na grupy wiekowe) wg. następującej formuły: punkty rankingowe = (liczba startujących + 1) – lokata x liczba startujących zaokrąglane do pełnych jedności. X wynosi:

600 - przy 3-15 startujących
800 - przy 16-25 startujących
1000 - powyżej 25 startujących
Jak wyżej plus 200 - w mistrzostwach Polski oraz w mistrzostwach świata. 

 

IV. OPŁATY STARTOWE l KOSZTY UDZIAŁU

1. We wszystkich regatach zawodnicy startują na koszt własny (klubu).

2. Wysokość opłat określi CKM na rok 2015 (np. wysokości od 10zł – 50zł, ustala organizator)– ale wysokość opłaty startowej musi być podana w informatorze regat (zalecana możliwie najniższa)

V. KADRA NARODOWA

Po zakończeniu sezonu zostanie powołana kadra narodowa na 2016r. w liczbie 6 seniorów i 6 juniorów wg. następujących kryteriów :
- pozycji w aktualnym rankingu (5 najlepszych wyników – zwycięzca automatycznie)
- wyników uzyskiwanych w regatach międzynarodowych i mistrzostwach polski
- sugestii trenera kadry

W szczególnych warunkach może być powoływana kadra dwuetapowo - szeroka kadra
- po regatach eliminacyjnych kadra w składzie określona w niniejszym regulaminie.

Grupy wiekowe w danym roku rozgrywek. 

ROK 2015:

 1. Młodzik = ur. 2001 r. i młodsi
 2. Junior = ur. 1997 r. i młodsi
 3. Senior = ur. 1996 r. i starsi
 4. OldBOY = ur. 1955 r. i starsi

 


 

INSTRUKACJA ŻEGLUGI 2015

 

 1. Przepisy: oficjalneNavigaF5-rules, uzupełnione instrukcją żeglugi.

 2. System: Żeglujemy systememMSS =Most Simple System.Jedno skreślenie na każde pięć wyścigów.

 3. Trasa: Trasa zostanie rozrysowana na tablicy przed rozpoczęciem startów. Każda zmiana trasy regat zostanie również ogłoszona słownie.

 4. Dotykanie boi: Dotykanie boi jest dozwolone.

 5. Ograniczenie pola startowego:Pole startowe może zostać ograniczone dodatkową boją.

 6. Wypuszczenie jachtu po sygnale „start“: jest dozwolone dopóki zawodnik nie zyskuje przewagi nad przeciwnikami, w innym przypadku będzie obłożony karą (360 stopni).

 7. Protesty i kary zastępcze:Zawodnik musi zgłosić protest! Zawodnik protestujący musi podać swój numer oraz numer jachtu przeciw któremu składa protest.Protest musi być wypowiedziany głośno i zrozumiale oraz potwierdzony przez sędziego. W innym przypadku protest nie jest przyjęty.

 8. Protest musi zostać potwierdzony przez sędziego startowego. Protest może być złożony w formie pisemnej (maksymalnie 15 min po ukończeniu wyścigu)

 9. Kary zastępcze:            
  a)  720° - po kontakcie prawy/lewy – na całej trasie.            
  b)  360° - w każdej innej sytuacji kolizyjnej

 10. Kara musi zostać wykonana niezwłocznie po kolizji na tym samym boku trasya jej rozpoczęcie musi zostać ogłoszone przez zawodnika i przyjęte przez sędziego. Sędzia musi potwierdzić wykonanie kary, inaczej kara nie zostanie zaakceptowana. Kara nie zostanie zaakceptowana jeśli nie zostanie wykonana w bezpiecznym miejscu i jacht wykonujący karę przeszkodzi innemu jachtowi.

 11. Podczas kolizji na boi, kara powinna zostać wykonana po minięciu znaku kursowego.

 12. Jeśli kolizja powstała w minucie startowej, kara musi zostać wykonana po zakończeniu odliczania, maksymalnie do pierwszego znaku kursowego. O kolizji decyduje sędzia.

 13. Zadośćuczynienia:Pisemna forma nie później niż 15 min po zakończeniu wyścigu. Zadośćuczynienie zostanie rozpatrzone tylko jeśli zawodnik stracił przynajmniej 5 pozycji.Nie będzie uznawanych zadośćuczynień na starcie.
   
 14. Uszkodzony model w trakcie startu może poprosić o 5 min na naprawę. Zadośćuczynienie nie zmienia miejsc w wyścigu, jedynie punkty.
   
 15. Falstarty,szczepieniaJeśli start zostanie powtórzony po raz trzeci, zawodnik winny powtórzenia zostaje zdyskwalifikowany z wyścigu.Jeśli 2 lub więcej jachtów uległo szczepieniu podczas minuty startowej, start zostanie anulowany i powtórzony po rozczepieniu modeli.
   
 16. Anulowanie wyścigu:Z powodu złych warunków pogodowych.Sędzia startowy może skrócić wyścig jeśli uzna że warunki wietrzne ulegają znacznemu pogorszeniu.Wyścig anulowany zostanie wznowiony. Jachty które ukończyły anulowany wyścig nie będą brały udziału w restarcie, a ich wynik zostanie zapisany jak sprzed wznowienia.
   
 17. Zanieczyszczenie akwenu:Jeżeli więcej modeli nie może kontynuować wyścigu ze względu na zanieczyszczenie akwenu (konieczna pomoc łodzi), wyścig może zostać powtórzony z zastosowaniem pkt. 16.
   
 18. Kontrola jachtów:Sędziowie mają prawo kontrolować jachty w każdej chwili podczas trwania regat. 

Certyfikaty

 1. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F5E ---> POBIERZ
   
 2. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F5M ---> POBIERZ
   
 3. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F510 ---> POBIERZ

Kadra Polski

Kadra Polski na 2022 rok (zatwierdzona na Walnym Zebraniu Sekcji):

Konkol Kacper j Bliza Wejherowo
Dąbrowski Błażej j Bliza Wejherowo
Pawłowicz Igor ml Bliza Wejherowo
Pawłowicz Błażej ml Bliza Wejherowo
Perskiewicz Wiktor j SM Osiedle Świdwin
Borski Grzegorz j Bliza Wejherowo
Kadra Polski na 2019 rok (zatwierdzona na Walnym Zebraniu Sekcji):

Kadra Narodowa

 1. Mieczysław Muller

 2. Wiesław Rapacki

 3. Bartłomiej Jereczek

 4. Julian Damaszk

 5. Paweł Albrecht

 6. Jan Springer

Kadra dopełniająca (Rezerwowa)

 1. Andrzej Becker

 2. Jędrzej Rutz

 3. Jarosław Lipiński

Juniorzy:

 1. Kacper Konkol

 2. Błażej Dąbrowski

 3. Artur Mroske

 4. Sebastian Surma

 

 

 

 
 
 

Sprawozdanie z zebrania sekcji

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Gdynia 25.11.2023

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Ustka 06.11.2022

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Ustka 20.11.2021 - pobierz

Sprawozdanie Komandora Sekcji za okres 2020-2021

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 17.11.2019 - pobierz

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 21.10.2018 - pobierz

 Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 08.10.2017 - pobierz

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 08.10.2017 - pobierz

Wstępne deklaracje organizacji regat Eliminacyjnych i Mistrzostw Polski 2018 -         *i w skrócie

 

Kiekrz 09.10.2016

 

Protokół

 

Z Zebrania Sprawozdawczego Sekcji Radiojachtingu F5, odbytego w Kiekrzu 09.10.2016 r

 

Plan zebrania:

 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania oraz porządku obrad – sporządzenie listy obecności (załącznik 1).

 2. Sprawozdanie Komandora, Skarbnika, Sekretarza

 3. Dyskusja nad Sprawozdaniami

 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 5. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów.

 6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 8. Projekt Kalendarza na rok 2017 – propozycje zmian

 9. Instrukcja Żeglugi – zmiany oraz propozycje

 10. Powołanie Kadry Polski na 2017 rok

 11. Mistrzostwa Świata 2017 rok

 12. Wolne głosy.

 

W zebraniu za to uczestniczyło 18 członków Sekcji Radiojachtingu F5 oraz gość - Przewodniczący C.K.M. Pan Andrzej Czarczyński.

 

Poniżej realizacja punktów zebrania:

 

Na wstępie Przewodniczący C.K.M. Pan Andrzej Czarczyński przedstawił zmiany jakie nastąpiły w ostatnim czasie w strukturach LOK i CKM. Został też poruszony wątek przynależności Modelarstwa do statusu Ministerstwa Sportu i Turystyki, i co jest z tym związane możliwością dofinansowania startów zawodników Sekcji Modelarskich LOK w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

 

Ad 1) Przegłosowano i przyjęto protokół z ostatniego Zebrania Rocznego Sprawozdawczego Sekcji Radiojachtingu F5 odbytego w Żninie 29.08.2015 roku.

AD 2) Sprawozdanie Komandora, Skarbnika, Sekretarza – treść sprawozdań w załącznikach do Sprawozdania – załącznik 2, 3 i 4

AD 3) Dyskusja nad Sprawozdaniami

- Do pomocy administrowania strony internetowej Radiojachtingu zgłosił się Wiesław Rapacki.

- Dyskusja nad systemem rozgrywania regat.

Przy małej ilości biegów, które miały miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Polski przyjęty na 2016 rok tzw. eskadrowy system rozgrywania regat jest niesprawiedliwy i większość kolegów wyraziła niezadowolenie w kwestii rozgrywania regat tym systemem.

AD 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – treść sprawozdania w załączniku do Sprawozdania – załącznik 5

AD 5) Sprawozdanie Kolegium Sędziów – zostało omówione przez Janka Springera. Brak uwag i zastrzeżeń.

AD 6) Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego – Brak i uwag i tematów do omówienia na corocznym Zebraniu

AD 7) Poprzez głosowanie Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

AD 8) Kalendarz regat 2017 (dodatkowo załączniki nr 6)

 

 

 

 

 

 

cd. Kalendarz regat 2017 (dodatkowo załączniki nr 6)

 

 

 

AD 9) Instrukcja Żeglugi – zmiany oraz propozycje

AD 9.1) Organizator określa system rozgrywania regat – preferowany system MMS

AD 9.2) Z opłaty licencyjnej może być zwolniony zawodnik, który startuje pierwszy sezon startowy pod warunkiem złożenia Organizatorowi regat pisemnego oświadczenia. Druk oświadczenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Radiojachtingu. Zawodnik taki musi podpisać się pod oświadczeniem, że zdaje sobie sprawę z nie przynależności do ubezpieczenia Sekcji Radiojachtingu. Ubezpieczenie na regatach dotyczy tylko członków Sekcji Radiojachtigu. Ubezpieczenie to nie dotyczy zniszczenia sprzętu w trakcie regat.

AD 9.3) Podczas rejestracji każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją przynależność wiekową (młodzik/junior/senior/ oldboy)

AD 9.4) Jeżeli ilość zawodników na Mistrzostwach Polski łącznie z młodzikami i juniorami przekracza 45-ciu - liczba seniorów uprawniona do walki o medale wyliczana jest następująco:

ilość zgłoszonych – (ilość młodzików + ilość juniorów)

np. 60 zgłoszonych w tym 8 młodzików i 7 juniorów

Do walki o medale MP seniorów może przystąpić 45 – 7 – 8 = 30 seniorów

Zawodnicy Ci są kwalifikowani według rankingu z regat eliminacyjnych danej klasy (konieczny jest też wtedy dwukrotny start zawodnika w regatach eliminacyjnych)

AD 9.5) Jeżeli zawodnik sędziuje w danej klasie regaty automatycznie uzyskuje w niej eliminację do Mistrzostw Polski i możliwość walki o medale.

AD 9.6) Do 10 dni po zakończeniu powinny zostać wysłane wyniki przez Sekretariat na adres e-mailowy administratora strony: wrapacki@wp.pl

 

 

 

AD 10) Kadra Polski na 2017 rok:

 

Junior

 1. Konkol Kacper

 2. Sokołowski Łukasz

 3. Gołda Michał

 4. Chabowski Mateusz

 

Senior:

 1. Mieczysław Muller

 2. Paweł Albrecht

 3. Bartłomiej Jereczek

 4. Julian Damaszk

 5. Jan Springer

 6. Tomasz Sawicki

 7. Wiesław Rapacki

 8. Andrzej Becker

 9. Jędrzej Rutz

 

AD 11) Mistrzostwa Świata 2017 rok

Wstępna propozycja Trenera Kadry i deklaracja zawodników dotycząca startu na Węgrzech w MŚ:

Junior

 1. Konkol Kacper – klasy E, 10, M

 2. Sokołowski Łukasz – klasy E, 10, M

 3. Gołda Michał – klasy E, 10, M

 4. Chabowski Mateusz – klasy E, 10, M

Senior:

 1. Mieczysław Muller – klasa E – wstępna deklaracja

 2. Paweł Albrecht – klasy E, 10 – wstępna deklaracja

 3. Bartłomiej Jereczek – klasy E, M

 4. Julian Damaszk – brak deklaracji startu

 5. Jan Springer – klasy E, M – wstępna deklaracja

 6. Tomasz Sawicki – klasy E, M – wstępna deklaracja

 7. Wiesław Rapacki – klasy E, 10 – wstępna deklaracja

 8. Andrzej Becker – klasy E, 10, M – wstępna deklaracja

 9. Jędrzej Rutz – klasy E, 10, M – wstępna deklaracja

Należy możliwie najszybciej zgłosić mailowo oficjalną deklarację startu w Mistrzostwach Świata na Węgrzech na adres e-mailowy: wrapacki@wp.pl

Zarząd wystosuje zapytanie do Organizatora MŚ o możliwość startu zawodnika spoza Kadry Narodowej.

AD 12) Wolne głosy

Jerzy Springer – Należy zorganizować dwudniowe regaty jeszcze przed Mistrzostwami Świata na Węgrzech w terminie połowa kwietnia 2017. Jarosław Lipiński i Mariusz Gbur rozeznają taką możliwość na swoich akwenach (Włocławek albo Powidz)

 

 

Protokołował:

Paweł Albrecht POL 9

Licencja zawodnika F5

 1. Licencja Sportowa sekcji F5 - dokument niezbędny do startów w regatach sekcji radiojachting. Wszyscy członkowie sekcji muszą posiadać aktualną licencję potwierdzoną znaczkiem holograficznym na dany rok. W ramach licencji jest ubezpieczenie modelu w startach na regatach krajowych i zagranicznych.
   
 2. Licencję Sportową Sekcji F5 można uzyskać poprzez kontakt ze Skarbnikiem Sekcji - Jerzym Kordowieckim ze Świdwina, tel. 604 343 468 lub poprzez adres e-mail kontakt@radiojachting.pl
   
 3. W ramach Licencji Sportowej Sekcji F5 otrzymuje się indywidualny numer na żagle.
   
 4. Aktualna oplata na 2015 rok: Junior - 20 zł, Senior - 40 zł.

F5 Polska

Sekcja modeli jachtów żaglowych sterowanych radiem F5 jest sekcją sportową zrzeszoną w NAVIGA i zrzesza ok. 100 członków z całej Polski. Organizujemy w ciągu roku ok 20 regat - regaty eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski, Regaty Międzynarodowe, Regaty towarzyskie. W danym roku rozgrywamy kwalifikacje do Mistrzostw Polski, na podstawie których zawodnicy otrzymują prawo do startów w Mistrzostwach Polski i walki o medale. Kadra Narodowa naszej Sekcji aktywnie startuje co 2 lata na Mistrzostwach Swiata NAVIGA, nasi zawodnicy mogą poszczycić się dużymi sukcesami, zdobywając medale Mistrzostw Świata.

Zawodnikiem naszej Sekcji może zostać każdy, kto chciałby popływać modelami żagłowymi klas E,M i 10. Wystarczy opłacić licencję zawodniczą i przyjechać na regaty.

 

Projekt Statutu Stowarzyszenia PSRJ -pobierz

Zmiana numerów - rejestracja/żagle

  

KLUBY MODELARSKIE W POLSCE:

BLIZA Wejherowo
Marek Gorlikowski
e-mail: blizajacht@gmail.com

.
 

OGNIWO Wągrowiec

e-mail:
tel.

Gdynia

e-mail: wrapacki@wp.pl
tel.

.
 
MAUSZ Parchowo

e-mail:
tel.

Radiojachting Szczecin
Jan Milewski
tel. +48 694 858 693

Maciej Sałamaj
+49 174 799 89 87 

e-mail: kontakt@radiojachting.szczecin.pl
strona: www.radiojachting.szczecin.pl

CZARNI Pieszcz

e-mail:
tel. 

Radio Yachting 

Piotr Klejszta

Tel. +48 513107280

e-mail; kleniu212@gmail.com

Facebook; Radio Yachting Kraków

Włocławek

e-mail:
tel.

Gorzów
Bogdan Mikołajczyk
e-mail: m_bogdan@op.pl
tel. +48 502 181 750
SM Osiedle Świdwin

e-mail:
tel.

FENIKS Brzeg

e-mail:
tel.

.

70 lat BLIZY


70 LAT MODELARNI „BLIZA” RJK PZPOW W WEJHEROWIE
Założona przez Kazimierza Dzięcielskiego jesienią 1951 roku pracownia modelarska należy do najstarszych kół zainteresowań działających w ramach Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, które zostały nazwane Jego imieniem w 2005 roku. Od września 2004 roku do chwili obecnej zajęcia w modelarni prowadzi Marek Gorlikowski, nauczyciel techniki, modelarz i wychowanek pana Kazimierza.
Przez blisko 55 lat pracownia miała swoją siedzibę w Szkole Podstawowej nr 5, ale w 2015 roku w związku z przepełnieniem i brakiem sal lekcyjnych należało poszukać nowego lokum. Dzięki staraniom władz starostwa powiatu wejherowskiego modelarnia przeniosła się do adaptowanych, odnowionych pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
Od 1999 roku, cała sfera działalności sportowej RJK „Bliza” zyskała sponsora w osobie pana Lecha Baranowskiego, prezesa sp. z o.o. BalexMetal, która w 2019 roku przechodzi w ręce nowego właściciela, a ten rezygnuje z dalszego finansowania klubu. Nadchodzi rok 2020, trudny ze względu na utratę środków finansowych sponsora oraz pandemię koronawirusa, które dezorganizują pracę modelarni i udział w regatach. W tym trudnym dla wszystkich okresie nie opuszczają nas jednak sympatycy i przyjaciele, dzięki którym udało się pozyskać datki i darowizny, przez co zespół „Blizy” aktywnie mógł uczestniczyć w regatach sezonu 2020/2021, utrzymując swoją wysoką pozycję w dyscyplinie sportu, jaką jest radiojachting.
Obecnie modelarnia RJK „Bliza” PZPOW to 70 lat tradycji, popularyzacji modelarstwa okrętowego i jachtowego, wychowywania młodzieży, kształtowania zamiłowań oraz umiejętności technicznych. Początkowo uczestnicy zajęć zajmowali się budową modeli redukcyjnych statków i okrętów o napędzie mechanicznym oraz żaglowych swobodnie pływających, by z biegiem lat wraz z postępem technologicznym wyspecjalizować się w konstruowaniu jachtów żaglowych sterowanych radiem. Zajęcia realizowane są w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu. I grupa – znajdują się w niej początkujący modelarze, budujący proste modele blokowe o charakterze wystawowym, preferowany wiek kandydatów – od IV klasy szkoły podstawowej. II grupa – modelarze z co najmniej rocznym stażem, budujący jachty żaglowe sterowane radiem. Spośród modelarzy grupy starszej oraz
uczestników o wieloletnim stażu formowana jest grupa klubowa o składzie 10-12 osób, zajmująca się sportowo radiojachtingiem. Każdego roku w sezonie żeglarskim trwającym od kwietnia do października, zawodnicy wejherowskiego radiojachtklubu startują w licznych regatach krajowych i zagranicznych (eliminacje do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy, Mistrzostwa Świata), osiągając znakomite wyniki.
Imponujący jest dorobek sportowy wychowanków modelarni, którzy w okresie od 1964 roku do końca 2021 roku zdobyli łącznie 451 medali (158 złotych) w Mistrzostwach Polski oraz 44 medale (9 złotych) w Mistrzostwach Świata Jachtów Żaglowych Sterowanych Radiem NAVIGA. Od 1997 roku, przez 25 lat z rzędu, radiojachtklub „Bliza” PZPOW Wejherowo w klasyfikacji rankingowej zajmuje I miejsce w Polsce. Do najbardziej utytułowanych zawodników należą Julian Damaszk, który od 1982 roku wywalczył 88 tytułów mistrza i wicemistrza Polski (50 złotych), 10 medali w Mistrzostwach Świata (3 złote) i jego syn Damian, zdobywca 35 medali Mistrzostw Polski (4 złote) i 10 medali Mistrzostw Świata (3 złote). Wielokrotnymi medalistami w tej dyscyplinie byli również: Mieczysław Muller (35 medali MP) i jego syn Mateusz (10 medali MP, 4 medale MŚ), Janusz Laskowski (18 medali MP), Piotr Pawłowicz (7 medali MP), Tomasz Kukowski (8 medali MP, 2 medale MŚ), Adam Oksiński (9 medali MP, 3 medale MŚ), Paweł Gosz (16 medali MP, 5 medali MŚ), Szymon Cyra (5 medali MP, 3 medale MŚ), Jędrzej Rutz (10 medali MP, 2 medale MŚ), Karol Klawikowski (6 medali MP, 1 medal MŚ), a z najmłodszego pokolenia juniorzy: Kacper Konkol (13 medali MP, 1 medal MŚ), Błażej Dąbrowski (8 medali MP), Artur Mroske (7 medali MP), Igor Pawłowicz (8 medali MP) i jego brat bliźniak Błażej Pawłowicz (6 medali MP). W kategorii jachtów żaglowych pływających swobodnie 12-krotnym medalistą Mistrzostw Polski był Marek Gorlikowski. Natomiast w kategorii modeli redukcyjnych statków i okrętów o napędzie mechanicznym – Andrzej Mucha (12 medali) i Zbigniew Bulczak (9 medali). Wśród zawodników odnoszących sukcesy na arenie krajowej, którzy jako pierwsi dostosowali jednostki o napędzie mechanicznym do sterowania radiem, znajdował się Lech Baranowski, prezes spółki BalexMetal, finansującej przez 20 lat działalność sportową radiojachtklubu. Swój azyl w „Blizie” na długie lata znalazł weteran i jeden z najbardziej zasłużonych dla polskiego radiojachtingu modelarzy – Grzesław Suwalski, multimedalista Mistrzostw Polski i Świata, wychowawca młodzieży i trener kadry narodowej.
Od listopada 1971 roku najmłodszych modelarzy oraz uprawiających radiojachting wspiera organizacyjnie Klub Seniorów złożony z sympatyków i byłych długoletnich uczestników. Nadana modelarni nazwa „Bliza” oznacza w języku kaszubskim latarnię morską, która miała symbolizować jej rolę w regionie oraz akcentować związek z Ziemią
Kaszubską. Od 1990 roku klub jest organizatorem najstarszej w Polsce imprezy cyklicznej – rozgrywanych co roku w ostatni weekend września, zawodów pod nazwą Regaty Zakończenia Sezonu. W tych zawodach Wójt Gminy Wejherowo jest fundatorem Pucharu Przechodniego, a Starosta Powiatu – Pucharu Polski dla najlepszego juniora, seniora oraz klubu w klasyfikacji rankingowej za dany rok. Od 1994 roku, na przełomie maja i czerwca odbywają się ogólnopolskie regaty, w ramach których rozgrywany był Memoriał Wacława Mroske, a od 2005 roku Memoriał Kazimierza Dzięcielskiego – autora książek i niezliczonych publikacji o modelarstwie i radiojachtingu, sędziego, aktywnego działacza oraz kreatora zmian organizacyjnych Krajowej Sekcji Żagli RC, ale przede wszystkim wspaniałego instruktora i wychowawcy wielu pokoleń modelarzy, twórcy sukcesów RJK „Bliza” na arenie krajowej i międzynarodowej.
Zawodnicy radiojachtklubu biorą również udział w imprezach promujących miasto, region, PZPOW i sponsorów poprzez udział w programach telewizyjnych, np. Lato z TV GDAŃSK oraz w pokazach z okazji Dni Gdańska, Światowego Zlotu Żaglowców Baltic Sail Gdańsk, Gdynia Sailing Days, Światowych Dni Morza i odbywających się w Gdyni targach „Wiatr i Woda”. Dużym wyróżnieniem było przyznanie modelarni RJK „Bliza” PZPOW w maju 2007 roku przez Młodzieżową Radę Miasta Wejherowa honorowego tytułu „Małej Andzi” za dotychczasową działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Laureatami plebiscytu „Złotej 10” najlepszych sportowców powiatu wejherowskiego zostawali: Julian Damaszk, Damian Damaszk, Mieczysław Muller, Andrzej Becker, a w kategorii „Młodych Talentów” – Mateusz Muller, Paweł Gosz, Jędrzej Rutz, Szymon Cyra, Karol Klawikowski, Kacper Konkol. Wyróżniający się wychowankowie „Blizy” nagradzani byli przez władze powiatu i miasta Wejherowa oraz przez ministra sportu – w tym zdobywca 10 medali Mistrzostw Świata, Julian Damaszk, uhonorowany został dwukrotnie odznaką „Zasłużony dla sportu”.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych szeroko opisaną przez Kazimierza Dzięcielskiego historią modelarni RJK „Bliza” odsyłam do monografii pt. „Droga do medali” oraz kronik modelarni 1951-2021 dostępnych w izbie poświęconej Jego pamięci w budynku PZPOW przy ul. 3 maja 49A.
Mijające 70 lat działalności modelarni „Bliza” na terenie Wejherowa, związanej trwale z placówką oświatową było możliwe dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wielu osób i instytucji, którym chcę serdecznie podziękować w imieniu wszystkich jej uczestników.
Marek Gorlikowski
Wejherowo, grudzień 2021

*.pdf

Zdjęcia medalistów Mistrzostw

ZDJĘCIA

Droga do medali