Nasza sekcja

Sprawozdanie z zebrania sekcji

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 17.11.2019 - pobierz

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 21.10.2018 - pobierz

 Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 08.10.2017 - pobierz

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Wągrowiec 08.10.2017 - pobierz

Wstępne deklaracje organizacji regat Eliminacyjnych i Mistrzostw Polski 2018 -         *i w skrócie

 

Kiekrz 09.10.2016

 

Protokół

 

Z Zebrania Sprawozdawczego Sekcji Radiojachtingu F5, odbytego w Kiekrzu 09.10.2016 r

 

Plan zebrania:

 

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania oraz porządku obrad – sporządzenie listy obecności (załącznik 1).

 2. Sprawozdanie Komandora, Skarbnika, Sekretarza

 3. Dyskusja nad Sprawozdaniami

 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

 5. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów.

 6. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.

 8. Projekt Kalendarza na rok 2017 – propozycje zmian

 9. Instrukcja Żeglugi – zmiany oraz propozycje

 10. Powołanie Kadry Polski na 2017 rok

 11. Mistrzostwa Świata 2017 rok

 12. Wolne głosy.

 

W zebraniu za to uczestniczyło 18 członków Sekcji Radiojachtingu F5 oraz gość - Przewodniczący C.K.M. Pan Andrzej Czarczyński.

 

Poniżej realizacja punktów zebrania:

 

Na wstępie Przewodniczący C.K.M. Pan Andrzej Czarczyński przedstawił zmiany jakie nastąpiły w ostatnim czasie w strukturach LOK i CKM. Został też poruszony wątek przynależności Modelarstwa do statusu Ministerstwa Sportu i Turystyki, i co jest z tym związane możliwością dofinansowania startów zawodników Sekcji Modelarskich LOK w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

 

Ad 1) Przegłosowano i przyjęto protokół z ostatniego Zebrania Rocznego Sprawozdawczego Sekcji Radiojachtingu F5 odbytego w Żninie 29.08.2015 roku.

AD 2) Sprawozdanie Komandora, Skarbnika, Sekretarza – treść sprawozdań w załącznikach do Sprawozdania – załącznik 2, 3 i 4

AD 3) Dyskusja nad Sprawozdaniami

- Do pomocy administrowania strony internetowej Radiojachtingu zgłosił się Wiesław Rapacki.

- Dyskusja nad systemem rozgrywania regat.

Przy małej ilości biegów, które miały miejsce na tegorocznych Mistrzostwach Polski przyjęty na 2016 rok tzw. eskadrowy system rozgrywania regat jest niesprawiedliwy i większość kolegów wyraziła niezadowolenie w kwestii rozgrywania regat tym systemem.

AD 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – treść sprawozdania w załączniku do Sprawozdania – załącznik 5

AD 5) Sprawozdanie Kolegium Sędziów – zostało omówione przez Janka Springera. Brak uwag i zastrzeżeń.

AD 6) Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego – Brak i uwag i tematów do omówienia na corocznym Zebraniu

AD 7) Poprzez głosowanie Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

AD 8) Kalendarz regat 2017 (dodatkowo załączniki nr 6)

 

 

 

 

 

 

cd. Kalendarz regat 2017 (dodatkowo załączniki nr 6)

 

 

 

AD 9) Instrukcja Żeglugi – zmiany oraz propozycje

AD 9.1) Organizator określa system rozgrywania regat – preferowany system MMS

AD 9.2) Z opłaty licencyjnej może być zwolniony zawodnik, który startuje pierwszy sezon startowy pod warunkiem złożenia Organizatorowi regat pisemnego oświadczenia. Druk oświadczenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Radiojachtingu. Zawodnik taki musi podpisać się pod oświadczeniem, że zdaje sobie sprawę z nie przynależności do ubezpieczenia Sekcji Radiojachtingu. Ubezpieczenie na regatach dotyczy tylko członków Sekcji Radiojachtigu. Ubezpieczenie to nie dotyczy zniszczenia sprzętu w trakcie regat.

AD 9.3) Podczas rejestracji każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją przynależność wiekową (młodzik/junior/senior/ oldboy)

AD 9.4) Jeżeli ilość zawodników na Mistrzostwach Polski łącznie z młodzikami i juniorami przekracza 45-ciu - liczba seniorów uprawniona do walki o medale wyliczana jest następująco:

ilość zgłoszonych – (ilość młodzików + ilość juniorów)

np. 60 zgłoszonych w tym 8 młodzików i 7 juniorów

Do walki o medale MP seniorów może przystąpić 45 – 7 – 8 = 30 seniorów

Zawodnicy Ci są kwalifikowani według rankingu z regat eliminacyjnych danej klasy (konieczny jest też wtedy dwukrotny start zawodnika w regatach eliminacyjnych)

AD 9.5) Jeżeli zawodnik sędziuje w danej klasie regaty automatycznie uzyskuje w niej eliminację do Mistrzostw Polski i możliwość walki o medale.

AD 9.6) Do 10 dni po zakończeniu powinny zostać wysłane wyniki przez Sekretariat na adres e-mailowy administratora strony: wrapacki@wp.pl

 

 

 

AD 10) Kadra Polski na 2017 rok:

 

Junior

 1. Konkol Kacper

 2. Sokołowski Łukasz

 3. Gołda Michał

 4. Chabowski Mateusz

 

Senior:

 1. Mieczysław Muller

 2. Paweł Albrecht

 3. Bartłomiej Jereczek

 4. Julian Damaszk

 5. Jan Springer

 6. Tomasz Sawicki

 7. Wiesław Rapacki

 8. Andrzej Becker

 9. Jędrzej Rutz

 

AD 11) Mistrzostwa Świata 2017 rok

Wstępna propozycja Trenera Kadry i deklaracja zawodników dotycząca startu na Węgrzech w MŚ:

Junior

 1. Konkol Kacper – klasy E, 10, M

 2. Sokołowski Łukasz – klasy E, 10, M

 3. Gołda Michał – klasy E, 10, M

 4. Chabowski Mateusz – klasy E, 10, M

Senior:

 1. Mieczysław Muller – klasa E – wstępna deklaracja

 2. Paweł Albrecht – klasy E, 10 – wstępna deklaracja

 3. Bartłomiej Jereczek – klasy E, M

 4. Julian Damaszk – brak deklaracji startu

 5. Jan Springer – klasy E, M – wstępna deklaracja

 6. Tomasz Sawicki – klasy E, M – wstępna deklaracja

 7. Wiesław Rapacki – klasy E, 10 – wstępna deklaracja

 8. Andrzej Becker – klasy E, 10, M – wstępna deklaracja

 9. Jędrzej Rutz – klasy E, 10, M – wstępna deklaracja

Należy możliwie najszybciej zgłosić mailowo oficjalną deklarację startu w Mistrzostwach Świata na Węgrzech na adres e-mailowy: wrapacki@wp.pl

Zarząd wystosuje zapytanie do Organizatora MŚ o możliwość startu zawodnika spoza Kadry Narodowej.

AD 12) Wolne głosy

Jerzy Springer – Należy zorganizować dwudniowe regaty jeszcze przed Mistrzostwami Świata na Węgrzech w terminie połowa kwietnia 2017. Jarosław Lipiński i Mariusz Gbur rozeznają taką możliwość na swoich akwenach (Włocławek albo Powidz)

 

 

Protokołował:

Paweł Albrecht POL 9

Licencja zawodnika F5

 1. Licencja Sportowa sekcji F5 - dokument niezbędny do startów w regatach sekcji radiojachting. Wszyscy członkowie sekcji muszą posiadać aktualną licencję potwierdzoną znaczkiem holograficznym na dany rok. W ramach licencji jest ubezpieczenie modelu w startach na regatach krajowych i zagranicznych.
   
 2. Licencję Sportową Sekcji F5 można uzyskać poprzez kontakt ze Skarbnikiem Sekcji - Jerzym Kordowieckim ze Świdwina, tel. 604 343 468 lub poprzez adres e-mail kontakt@radiojachting.pl
   
 3. W ramach Licencji Sportowej Sekcji F5 otrzymuje się indywidualny numer na żagle.
   
 4. Aktualna oplata na 2015 rok: Junior - 20 zł, Senior - 40 zł.

Dokumenty sekcji

Wytyczne COVID-19 (2020)

Regulamin imprez 2015 ---> POBIERZ

Instrukcja żeglugi 2015 ---> POBIERZ

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia zawodnika ---> POBIERZ

*poniżej szczegóły dokumentów 

 REGULAMIN IMPREZ 2015

I. KLASY , GRUPY WIEKOWE , JACHTY

1. Na podstawie punktów startowych tytuły i medale będą przyznawane w dwóch grupach wiekowych:
Junior – do lat 18 (roku kalendarzowego)*
Senior – od lat 19*

2. Dodatkowo będą wyróżniani dyplomami i nagrodami młodzicy do lat 14 włącznie oraz seniorzy od 60 roku życia.

3. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne licencje.

Jacht zgłoszony do regat musi posiadać świadectwo pomiarowe zgodne z wzorem zamieszczonym w „Przepisach NAVIGA".

Każde świadectwo pomiarowe musi być sygnowane przez uprawnionego mierniczego.

II. ORGANIZACJA l SYSTEM ROZGRYWEK

1. Warunkiem udziału w regatach jest terminowe przesłanie na adres organizatora wypełnionego druku „ Zgłoszenie do regat ..." lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.f5radiojachting.pl w terminie wyznaczonym przez organizatora regat.

Klub może wysłać zgłoszenie zbiorcze, które musi jednak zawierać wszystkie dane wymagane w „ Zgłoszeniu do regat...".

2. Organizator (realizator) regat ujętych w kalendarzu imprez jest zobowiązany wysłać co najmniej na 4 tygodnie przed terminem imprezy informator o zawodach do Komandora sekcji w celu umieszczenia na stronie internetowej www.radiojachting.pl oraz wszystkich klubów (indywidualnych członków w szczególnych przypadkach). Informator winien zawierać; nazwę i termin regat z uwzględnieniem programu godzinowego rozgrywania poszczególnych klas, oferty zakwaterowania i wyżywienia wraz z cenami, rodzaje wyróżniania laureatów, wskazówki dotyczące dojazdu mapka) itp.

Najpóźniej w przeciągu 10 dni od zakończenia regat organizator (realizator) jest zobowiązany wysłać komunikat z kompletem wyników do:

- Komandora sekcji i vice Komandorów, oraz admin. Strony internetowej
- ZG LOK (wyniki, sprawozdanie i komunikat końcowy)

3. Wszystkie regaty krajowe, ujęte w oficjalnym kalendarzu imprez Sekcji są zaliczane do rankingu. Regaty rozgrywane po mistrzostwach są zaliczane do rankingu na następny sezon regatowy.
Terminy regat nie mogą się pokrywać.

4. Jeżeli podczas mistrzostw Polski jury zostanie zmuszone do przerwania regat z przyczyn obiektywnych (zanieczyszczenie akwenu, brak wiatru itp.) a liczba rozegranych kolejek wyścigów (minimum 5) nie pozwala je uznać za odbyte, tytułów mistrzowskich i medali nie przyznaje się .

5. We wszystkich rozgrywanych regatach obowiązują aktualne przepisy NAVIGA.
Zmiany w instrukcji żeglugi oraz system rozgrywek określa organizator po uzgodnieniu z zarządem sekcji. Zalecamy prowadzenie regat systemem zgodnym z instrukcją żeglugi podaną na dany rok (z uwzględnieniem instrukcji żeglugi obowiązującej na ostatnich Mistrzostwach Świata).

6. Jury decyduje przed jak i w trakcie regat o wszystkich odstępstwach od instrukcji żeglugi.

7. Organizator ma prawo wprowadzić opłatę protestową i ustala jej wysokość, dotyczy to także wniosku o zadośćuczynienie.

8. Prawo do czasu na usunięcie awarii (czas na usunięcie awarii – 5min) przysługuje jachtowi uszkodzonemu w czasie startu (czasu przygotowawczego i minuty startowej). Podlega to ocenie i decyzji sędziego startowego. Po zgłoszeniu
usunięcia awarii lub po upływie 5 min. zostaje wznowiony czas startowy. (czas na naprawę awarii jest przedłużeniem czasu przygotowawczego po którym następuje min. startowa)

9.Wszystkie imprezy mają charakter otwarty.

10. Zawodnicy zagraniczni są klasyfikowani zgodnie z uzyskanymi punktami startowymi i wyróżniani dyplomami i nagrodami, natomiast są pomijani w punktacji rankingowej i nie przyznaniem tytułów i medali w Mistrzostwach Polski.

III. CAŁOROCZNY RANKING

1. Po ostatnich regatach sezonu zostaną sporządzone listy rankingowe we wszystkich klasach i grupach wiekowych. O pozycji zawodnika będzie decydować suma punktów rankingowych z wszystkich rozegranych regat (ujętych w kalendarzu imprez). Zalecamy przyznanie dla najlepszych zawodników(junior, senior) Pucharu Polski.

2. Ranking zostanie przeprowadzony również dla klubów, kół, grup ...
O pozycji zespołu będzie decydować suma punktów rankingowych uzyskanych przez wszystkich jego zawodników ( wszystkich klas łącznie ). Najlepszy zespół zdobędzie Zespołowy Puchar Polski za 2015r.

3. Punkty rankingowe oblicza się w klasyfikacji generalnej regat (tzn. bez podziału na grupy wiekowe) wg. następującej formuły: punkty rankingowe = (liczba startujących + 1) – lokata x liczba startujących zaokrąglane do pełnych jedności. X wynosi:

600 - przy 3-15 startujących
800 - przy 16-25 startujących
1000 - powyżej 25 startujących
Jak wyżej plus 200 - w mistrzostwach Polski oraz w mistrzostwach świata. 

 

IV. OPŁATY STARTOWE l KOSZTY UDZIAŁU

1. We wszystkich regatach zawodnicy startują na koszt własny (klubu).

2. Wysokość opłat określi CKM na rok 2015 (np. wysokości od 10zł – 50zł, ustala organizator)– ale wysokość opłaty startowej musi być podana w informatorze regat (zalecana możliwie najniższa)

V. KADRA NARODOWA

Po zakończeniu sezonu zostanie powołana kadra narodowa na 2016r. w liczbie 6 seniorów i 6 juniorów wg. następujących kryteriów :
- pozycji w aktualnym rankingu (5 najlepszych wyników – zwycięzca automatycznie)
- wyników uzyskiwanych w regatach międzynarodowych i mistrzostwach polski
- sugestii trenera kadry

W szczególnych warunkach może być powoływana kadra dwuetapowo - szeroka kadra
- po regatach eliminacyjnych kadra w składzie określona w niniejszym regulaminie.

Grupy wiekowe w danym roku rozgrywek. 

ROK 2015:

 1. Młodzik = ur. 2001 r. i młodsi
 2. Junior = ur. 1997 r. i młodsi
 3. Senior = ur. 1996 r. i starsi
 4. OldBOY = ur. 1955 r. i starsi

 


 

INSTRUKACJA ŻEGLUGI 2015

 

 1. Przepisy: oficjalneNavigaF5-rules, uzupełnione instrukcją żeglugi.

 2. System: Żeglujemy systememMSS =Most Simple System.Jedno skreślenie na każde pięć wyścigów.

 3. Trasa: Trasa zostanie rozrysowana na tablicy przed rozpoczęciem startów. Każda zmiana trasy regat zostanie również ogłoszona słownie.

 4. Dotykanie boi: Dotykanie boi jest dozwolone.

 5. Ograniczenie pola startowego:Pole startowe może zostać ograniczone dodatkową boją.

 6. Wypuszczenie jachtu po sygnale „start“: jest dozwolone dopóki zawodnik nie zyskuje przewagi nad przeciwnikami, w innym przypadku będzie obłożony karą (360 stopni).

 7. Protesty i kary zastępcze:Zawodnik musi zgłosić protest! Zawodnik protestujący musi podać swój numer oraz numer jachtu przeciw któremu składa protest.Protest musi być wypowiedziany głośno i zrozumiale oraz potwierdzony przez sędziego. W innym przypadku protest nie jest przyjęty.

 8. Protest musi zostać potwierdzony przez sędziego startowego. Protest może być złożony w formie pisemnej (maksymalnie 15 min po ukończeniu wyścigu)

 9. Kary zastępcze:            
  a)  720° - po kontakcie prawy/lewy – na całej trasie.            
  b)  360° - w każdej innej sytuacji kolizyjnej

 10. Kara musi zostać wykonana niezwłocznie po kolizji na tym samym boku trasya jej rozpoczęcie musi zostać ogłoszone przez zawodnika i przyjęte przez sędziego. Sędzia musi potwierdzić wykonanie kary, inaczej kara nie zostanie zaakceptowana. Kara nie zostanie zaakceptowana jeśli nie zostanie wykonana w bezpiecznym miejscu i jacht wykonujący karę przeszkodzi innemu jachtowi.

 11. Podczas kolizji na boi, kara powinna zostać wykonana po minięciu znaku kursowego.

 12. Jeśli kolizja powstała w minucie startowej, kara musi zostać wykonana po zakończeniu odliczania, maksymalnie do pierwszego znaku kursowego. O kolizji decyduje sędzia.

 13. Zadośćuczynienia:Pisemna forma nie później niż 15 min po zakończeniu wyścigu. Zadośćuczynienie zostanie rozpatrzone tylko jeśli zawodnik stracił przynajmniej 5 pozycji.Nie będzie uznawanych zadośćuczynień na starcie.
   
 14. Uszkodzony model w trakcie startu może poprosić o 5 min na naprawę. Zadośćuczynienie nie zmienia miejsc w wyścigu, jedynie punkty.
   
 15. Falstarty,szczepieniaJeśli start zostanie powtórzony po raz trzeci, zawodnik winny powtórzenia zostaje zdyskwalifikowany z wyścigu.Jeśli 2 lub więcej jachtów uległo szczepieniu podczas minuty startowej, start zostanie anulowany i powtórzony po rozczepieniu modeli.
   
 16. Anulowanie wyścigu:Z powodu złych warunków pogodowych.Sędzia startowy może skrócić wyścig jeśli uzna że warunki wietrzne ulegają znacznemu pogorszeniu.Wyścig anulowany zostanie wznowiony. Jachty które ukończyły anulowany wyścig nie będą brały udziału w restarcie, a ich wynik zostanie zapisany jak sprzed wznowienia.
   
 17. Zanieczyszczenie akwenu:Jeżeli więcej modeli nie może kontynuować wyścigu ze względu na zanieczyszczenie akwenu (konieczna pomoc łodzi), wyścig może zostać powtórzony z zastosowaniem pkt. 16.
   
 18. Kontrola jachtów:Sędziowie mają prawo kontrolować jachty w każdej chwili podczas trwania regat. 

Certyfikaty

 1. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F5E ---> POBIERZ
   
 2. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F5M ---> POBIERZ
   
 3. CERTYFIKAT POMIAROWY KLASY F510 ---> POBIERZ

Kadra Polski

Kadra Polski na 2019 rok (zatwierdzona na Walnym Zebraniu Sekcji):

Kadra Narodowa

 1. Mieczysław Muller

 2. Wiesław Rapacki

 3. Bartłomiej Jereczek

 4. Julian Damaszk

 5. Paweł Albrecht

 6. Jan Springer

Kadra dopełniająca (Rezerwowa)

 1. Andrzej Becker

 2. Jędrzej Rutz

 3. Jarosław Lipiński

Juniorzy:

 1. Kacper Konkol

 2. Błażej Dąbrowski

 3. Artur Mroske

 4. Sebastian Surma

 

 

 

 
 
 

Ranking

RANKING F5  2021 ---> POBIERZ

RANKING F5  2020 ---> POBIERZ

RANKING F5  2019 ---> POBIERZ

RANKING INDYWIDUALNY 2018 do MP ---> POBIERZ

RANKING F5 po MP w klasie E 2017 ---> POBIERZ

RANKING INDYWIDUALNY 2015 ---> POBIERZ

RANKING DRUŻYNOWY 2015

Miejsce

Liczba punktów

Klub

1

53546

Bliza Wejherowo

2

14029

PKM LOK "Wodnik" Poznan

3

10855

Parchowo

4

7897

LOK Żnin

5

8643

TKM

6

7407

Arwimont Poznan

7

4691

S.M. Wagrowiec

8

4532

Szczecin

9

4273

Szczecinek

10

3855

SM Osiedle Świdwin

11

4082

Postomino

12

3603

Legnica

13

2817

SMO Fenkis Brzeg

14

2135

Gorzów Wlkp.

15

1532

Włocławek

16

77

LOK Warszawa


F5 Polska

Sekcja modeli jachtów żaglowych sterowanych radiem F5 jest sekcją sportową zrzeszoną w NAVIGA i zrzesza ok. 100 członków z całej Polski. Organizujemy w ciągu roku ok 20 regat - regaty eliminacyjne do Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Polski, Regaty Międzynarodowe, Regaty towarzyskie. W danym roku rozgrywamy kwalifikacje do Mistrzostw Polski, na podstawie których zawodnicy otrzymują prawo do startów w Mistrzostwach Polski i walki o medale. Kadra Narodowa naszej Sekcji aktywnie startuje co 2 lata na Mistrzostwach Swiata NAVIGA, nasi zawodnicy mogą poszczycić się dużymi sukcesami, zdobywając medale Mistrzostw Świata.

Zawodnikiem naszej Sekcji może zostać każdy, kto chciałby popływać modelami żagłowymi klas E,M i 10. Wystarczy opłacić licencję zawodniczą i przyjechać na regaty.

Aktualna lista zawodników w 2015 roku z numerami na żaglach:

Lp. Imię Nazwisko Nr żagli
1. Romuald Albrecht POL9
2. Paweł Albrecht POL90
3. Adam Andrzejuk POL50
4. Zbigniew Babiarz POL201
5. Karol Bąk POL20
6. Andrzej Becker POL122
7. Karol Bednarz POL178
8. Krzysztof Biczysko POL200
9. Natalia Biełogłowa POL166
10. Wiesław Bort POL203
11. Bogusław Borcuch POL112
12. Michał Brek POL119
13. Mateusz Chabowski POL133
14. Wiesław Choroś POL04
15. Wojciech Choroś POL05
16. Szymon Cyra POL87
17. Damian Damaszk POL114
18. Julian Damaszk POL14
19. Marcin Długołęcki POL2
20. Ireneusz Duszyński POL83
21. Karol Dutkowski POL86
22. Mariusz Gbur POL333
23. Aleksander Goliński POL95
24. Bartłomiej Gołda POL141
25. Michał Gołda POL41
26. Paweł Gosz POL17
27. Marcin Gransicki POL29
28. Waldemar Grzechowiak POL5
29. Waldemar Hamrol POL175
30. Mateusz Janasz POL164
31. Roman Jarmuż POL32
32. Filip Jażdżewski POL153
33. Tadeusz Jemioł POL111
34. Bartłomiej Jereczek POL96
35. Konrad Jurkiewicz POL202
36. Ryszard Kardynał POL140
37. Dariusz Kistowski POL19
38. Karol Klawikowski POL78
39. Tomasz Konkol POL13
40. Kacper Konkol POL33
41. Jerzy Kordowiecki POL37
42. Jarosław Lipiński POL173
43. Szymon Łasut-Balcerzak POL93
44. Zbigniew Mańkus POL151
45. Andrzej Mielicki POL73
46. Romuald Mika POL92
47. Konrad Mikołajczyk POL003
48. Józef Mikołajczyk POL03
49. Michał Mikulicz POL108
50. Jan Milewski POL44
51. Jan Mroske POL15
52. Mieczysław Müller POL8
53. Waldemar Myller POL61
54. Tomasz Odzioba POL074
55. Maksymilian Pawłowski POL18
56. Zbigniew Piskorz POL168
57. Wiesław Rapacki POL48
58. Jędrzej Rutz POL136
59. Cezary Sałamaj POL172
60. Maciej Sałamaj POL72
61. Patryk Sawicki POL123
62. Tomasz  Sawicki POL23
63. Aleksander Sikora POL441
64. Jerzy Sokołowski POL52
65. Jakub Sokołowski POL55
66. Jan Springer POL100
67. Jerzy Springer POL144
68. Paweł Stefaniak POL159
69. Kacper Surma POL38
70. Sebastian  Surma POL59
71. Grzesław Suwalski POL12
72. Andrzej Szłapka POL34
73. Piotr Wojdat POL371
74. Michał Woźniak POL99
75. Marek Wójcik POL151
76. Marek Wójcik POL51
77. Marcin Wszołek POL199
78. Andrzej Wypij POL39
79. Patryk Żeberski POL197
80. Dariusz Żeberski POL97